Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásba

A kedvezményezett neve
DEBRECENI EGYETEM
A szerződött támogatás összege
1 783 669 328 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008

A Debreceni Egyetem, a Szent István Egyetem, a Széchenyi István Egyetem a Kaposvári Egyetem és a Pannon Egyetem közösen nyert el Európai Uniós forrásból támogatást „Innovatív tudományos műhelyek a hazai agrár felsőoktatásba” címmel felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatására. A projekt célja a felsőoktatási intézmények esetében, a kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelését szolgáló humánerőforrás és utánpótlás bővítés, a felsőoktatási intézmények tehetséggondozó műhelyeinek összehangolt fejlesztése érdekében. A projekt különlegessége, hogy a meghirdetett hat kiemelt tudományterület közül az agrártudományok esetében jött létre és pályázott eredményesen olyan konzorcium, amely hazánk valamennyi meghatározó jelentőségű agrárképzést folytató felsőoktatási intézményét magába foglalja a Debreceni Egyetem vezetésével.

Napjaink legnagyobb kihívását a tágabb értelemben vett agrárvertikumban az jelenti, hogyan lehet megfelelni a tradicionális gazdálkodás helyett a tudásalapú, digitalizált, számítógépes adatbázisokat felhasználó precíziós gazdálkodásnak. Ennek egyik legfontosabb akadályát a mezőgazdasági termelés humán erőforrásának alacsony iskolázottsági szintje (felsőfokú végzettséggel 3%, középfokú szakirányú végzettséggel mindössze 7% rendelkezik az agráriumban dolgozóknak), valamint magas életkora (a gazdálkodók 60%-a 60 éven felüli) jelenti.

A magyar agrár felsőoktatási intézmények nemzetközileg is elismert oktatási, kutatási, szaktanácsadási tevékenységgel és tradíciókkal rendelkeznek. Az egyes egyetemek tudományos területi specializációja, elmélyült oktatási tevékenysége alakult ki az elmúlt évtizedek során, ugyanakkor ezen kutatási eredmények kölcsönös előnyökön történő átadása hiányos és kevésbé intenzív volt. A projekt megvalósítása lehetőséget nyújt az országunk meghatározó agrár felsőoktatási intézményeinek az eddigi szétaprózódott kutatási-oktatási kapcsolatok átalakítására, egységes kutatási hálózat létrehozására, ezzel biztosítva a kor szintjének megfelelő tudású, versenyképes agrár szakember képzésére és a kutatási utánpótlás biztosítására. A projektben végzett széleskörű felsőoktatási és tudományos képzés minden meghatározó szintre kiterjed a képzésben résztvevő BSc, MSc hallgatóktól (szakkollégiumok, TDK) a PhD hallgatókon, predoktorokon át a doktorképzésben résztvevő oktatókig.

A felsőoktatás és tudományos képzés színvonalának növelése elengedhetetlenül fontos a jövő agrárgazdaságában, amelyben meghatározó a nagy szellemi értéket képviselő, tudásalapú, digitalizált, precíziós termelés, az élelmiszerbiztonság és a versenyképesség. A projekt legfontosabb célja – a hazai agrár egyetemek kutatói-oktatói hálózatának kialakításán túl –, hogy ezt a szemléletet valósítsa meg a szakkollégiumi és TDK hallgatók kutatásokba történő bevonásával, a PhD hallgatók tudományos tevékenységi körének és lehetőségeinek bővítésével, a doktori iskolák oktatóinak, professzorainak kutatási összefogásával.

A projektben öt egyetemi felsőoktatási intézmény és hét doktori iskola együttműködése valósul meg a projekt öt éves futamideje alatt.

A Debreceni Egyetem két doktori iskolája azt a célt tűzte ki a program megvalósítása során, hogy a hallgatói széles bázisra alapozva bővítse, minőségileg fejlessze a tudományos kutatásokba bevont hallgatói létszámot, azok teljesítményét parametrizálja, s mindezek által lehetőséget biztosítson a fiatal PhD kutatói utánpótlás bővítéséhez.

A projekt keretében lehetőség nyílik az eddigiekben elszigetelten működő szakkollégiumok tudományos együttműködésének szervezetté tételére és bővítésére, a TDK mozgalom új formáinak és szegmenseinek kialakítására, a PhD (doktori) képzés minőségi fejlesztésére. Ez a hármas együttműködési kapcsolatrendszer eredményezheti azt, hogy a kutatói utánpótlás, a PhD képzés mennyiségi és minőségi átalakuláson, bővülésen megy keresztül. További feladataink és céljaink közé tartozik az, hogy bővítsük és szervezetté tegyük a hazai egyetemek agrár doktori iskolái közötti együttműködést részben hagyományos és részben új eszközökkel.

A pályázat 100 %-os támogatási intenzitás mellett valósul meg. A projekt összköltsége 1 783 844 690 Ft, amelyből a Debreceni Egyetem a konzorcium vezetőjeként 532 178 945 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 23. 10:28